[Om Saskia] [Saskias programfilosofi] [Nedbantad verksamhet] [Kontakta Saskia]


Om Saskia

Saskia Läromedel är ett av landets minsta förlag - men också ett av de mest speciali­serade. Jag som är verksam­hetens primus motor heter André Kahlmann. Jag har tidigare under många år arbetat som lärare, framför allt på gymnasiet. Jag har bred erfarenhet av läromedels­produktion, med så vitt skilda saker som t.ex. Norstedts franska ordbok (där jag gjorde slutgranskningen av den svensk-franska delen) och skolradio­program, framför allt under 80-talet.

Min första kontakt med datorer fick jag i början av 70-talet, när jag skrev en doktors­avhandling om synonymer och då tvingades göra en del program­mering själv. Från hösten 1991 och några år framåt var jag knuten till FriDa-projektet vid Stockholms univer­sitet, som gick ut på att täcka fransk grammatik på universitets­nivå med datorövningar. Därefter har jag undervisat vid universitetet fram till våren 2001. Numera är jag pensionär, vilket ger mig tid över för att ständigt vidareutveckla programmen och se till att de motsvarar senaste Windows standard.

I Saskias franska program gör jag det mesta själv, både grund­versionen av själva data­programmet och det språkliga inne­hållet. (Franska är mitt modersmål.) För innehållet i övriga program anlitar jag alltid erfarna lärare och ämnes­specialister, oftast infödda. Över­föringen av program­men från DOS till Windows har gjorts av Kjell Rilbe, som inte bara är en mycket duktig program­merare utan även är intresserad av språkliga frågor och problem­ställningar som har med svarsanalysen att göra.

Saskias program har under åren skaffat sig ett mycket gott rykte och finns för närvarande i nästan 500 skolor, trots att de inte backas upp av någon stor organisation.

<upp>


Saskias programfilosofi

För att datorövningarnas fördelar skall komma fram, måste uppgifterna i ett program vara många - så att de räcker även för de snabba eleverna - och av olika svårighets­grad - så att både svagare och duktigare elever får någonting att bita i. Vidare måste meningarna vara idiomatiska och levande (datorn i sig är ju inte direkt någon muntergök) och eleven bör i möjlig­aste mån kunna samman­ställa sina egna övningar och inte serveras färdig­upplagda lösningar, desamma för alla, som i en traditionell övningsbok.

Det viktigaste av allt, och den största skillnaden jämfört med övnings­böcker, är dock att program­men har en bra svars­analys, att elevens svar inte bara kommen­teras med "Rätt!" eller "Fel!" oavsett hur rätt eller fel det är. Därför talas det i det här avsnitt­et om Saskias program­filosofi framför allt om hur Saskias program fångar upp elevernas svar. Den svarsanalysen är de nämligen ganska ensamma om.

När det gäller produktiva uppgifter som i till exempel luck­övningar, kan man skilja mellan tre sätt att analysera elevens svar:

 1. Den ointelligenta automatiska analysen, som inte är oäven i sig, men som inte kräver av program­met någon kunskap om vad som övas. Denna svarsanalys fångar framför allt upp skrivfel, stavfel och fel i ord­följden. Det är svårt att säga exakt hur den ska göras - det gäller snarare att få en bra avvägning mellan en analys som är begränsad men som aldrig ger felaktiga kommen­tarer och en analys som är mer ingående men som kan slå fel. En alltför ingående analys på franska skulle kanske betrakta raconter i stället för rencontrer som ett stavfel, när det egent­ligen rör sig om olika ord som eleverna ibland förväxlar.

  För denna typ av svarsanalys finns i Saskias program för när­varande ett femtiotal olika kommen­tarer, som har vuxit fram under många års arbete. De fångar bara upp relativt begränsade fel, men de är i gengäld mycket exakta till sin lydelse och slår aldrig fel, som till exempel Accentfel!, Omkastade bokstäver! eller Det fattas ett ord. Vid många av dessa kommen­tarer visar dessutom en eller flera pilar var i elevens svar felet finns.

 2. Den intelligenta automatiska analysen förutsätter att programmet "kan" det som övas och är därför bara möjlig inom begränsade områden där det finns klara och relativt enkla regler som man kan lära program­met att bemästra. Så kan till exempel Saskias program om franska, spanska och italienska verb auto­matiskt känna igen verbformer som står i fel person eller i fel tempus, och på samma sätt kan man få ett program om possessiva pronomen att själv räkna ut varför elevens svar inte är rätt (fel "ägare" eller fel vad gäller det ägda), eller ett program om klockan att känna igen alla klockslag, förutsatt att de anges på ett språkligt riktigt sätt.

  Ofta kan man kombinera den ointelligenta och den intelli­genta svarsanalysen. Om eleven i Verbos (spanska verb) svarar invitas i stället för invites sätter den ointelligenta svarsanalysen ut ett pil under a:t och säger "En bokstav är fel", medan den intelligenta svarsanalysen tillägger inom parentes: "Verbet är därför böjt i presens indikativ i stället för presens konjunktiv". I samma exempel skulle svaret invite ge kommentaren "Det fattas en bokstav i slutet. (Verbet är därför böjt i fel person.)"

 3. Förutsedda svar. Svar som inte kan analyseras auto­matiskt måste förutses av program­makarna och fångas upp av programmet om det behövs en annan kommentar än bara "Rätt!" eller "Fel!". Det rör sig då inte bara om helt riktiga svar (ofta är det svårt att förutse dem alla!) utan också om "halvdana" svar - sådana som varken är helt riktiga eller helt felaktiga - och om svar som visser­ligen är helt felaktiga men som ändå förtjänar en specifik kommentar.

  Hur många kommentarer det behövs och vilka de är beror helt på vad som övas. I Saskias program rör det sig i all­mänhet om mellan 25 och 70 olika kom­mentarer fördelade på två grupper (utöver de helt riktiga svaren). De flesta av dessa kommen­tarer gäller svar som varken är helt riktiga eller helt felaktiga, till exempel gleich i stället för bald, som ger kommen­tar­en "Inte riktigt samma betydelse!" i ett program om tysk bas­vokabulär (Wortschatz / SuperWort). Vid svar av denna typ får eleven göra om samma uppgift utan att gå miste om några poäng. Bland de kommentar­er som gäller helt felaktiga svar finner vi "Nej, detta är en s.k. falsk vän!", som ges till exempel för svaret Öl i stället för Bier.

  Under arbetet med ett program om franska prono­men på universitets­nivå, FraPro, fann jag att det var väldigt svårt att förutse studenternas svar. Jag gjorde därför en special­version av program­met som registrerade både svaren och program­mets kommen­tarer. En första utpröv­ning visade att program­met gav specificerade kommen­tarer för 41 % av de felaktiga eller inte helt riktiga svaren, vilket var mycket mer än vad jag hade vågat hoppas på. Tack vare den utprövningen kunde jag förbättra svarsanalys­en och öka andelen svar som fångades upp med en specifik kommentar till 67,5 %, varefter en ny utprövning ledde till nya förbättringar som höjde denna andel till över 77 %! Flera av de förbättringar som kunde göras i FraPro har därefter kommit mina övriga program tillgodo.

  En viktig aspekt på svarsanalysen i dataprogram är den psyko­logiska effekten. Om vissa riktiga svar inte accep­teras av program­met eller om små fel inte fångas upp, förlorar eleven förtroendet för program­met, och program­met går miste om en av sina främsta fördelar gentemot traditionella övningar på papper. När program­met analy­serar elevens svar, måste det ju ersätta läraren och helst reagera på ett ännu bättre sätt. När man ser vissa språk­program som inte har någon svarsanalys alls, kan man därför inte undgå att fråga sig: Vad skiljer dessa övningar från traditionella övningar på papper, med facit, förutom att de kräver en dyrbar apparatur? Så när du sätter dig ner och testar ett dataprogram för språk­undervisning, titta lite närmare på svarsanalysen - den är helt avgörande!

<upp>


Nedbantad verksamhet

I och med att "Monsieur Saskia" fyllde 75 i september 2019, har Saskias verksamhet nedbantats till att bara gälla uppdateringar av befintliga program, särskilt franska, samt ersättning av bortkomna installationsfiler. Om du vill veta mera, skicka ett mejl!

<upp>


Kontakta Saskia

Om du vill komma i kontakt med Saskia är det enklast att mejla. Jag brukar läsa min e-post regelbundet även när jag är bortrest, vilket numera händer rätt så ofta.

André Kahlmann
Saskia Läromedel

Odengatan 14
114 24 STOCKHOLM

Tel. 0793 13 69 44
andre.kahlmann@saskia.se

<upp>