Skollicensen ger skolan rätt att fritt kopiera program­mens olika delar, program­filer såväl som ljudfiler, för elevernas arbete på skolans datorer.

Skolan får även till skolans ordinarie elever (alt. institutionens ordinarie studenter) ge bort, sälja eller låna ut kopior av programmen.

Eleverna måste göras upp­märk­samma på att dessa privata kopior inte utgör en egen licens utan endast är kopior av skolans licens, samt att kopiorna endast får användas av dem själva och av familje­medlem­mar i samma hushåll.

Av praktiska skäl räknas olika skolformer (t.ex. hög­stadium och gymnasium eller ungdoms­skola och komvux) som en enda skola så länge de delar lokaler och har samma adress. När sådana skol­former flyttar isär gäller skol­licensen endast den skol­form som har köpt licensen, eller, om detta ej framgår av fakturan, den skol­form som finns kvar på den gamla adressen - såvida ingen annan överens­kommelse träffas mellan berörda skolor och förlaget.

Rätten till privata kopior gäller inte vid uppdrags­utbildning eller för elever som är inskrivna vid en annan skola (studenter som är inskrivna vid ett annat universitet/en annan högskola).

Vid försäljning av kopior får priset inte överstiga kopierings- och hanterings­kostnaderna.

Licensinnehavarens namn finns alltid angivet på programmens titelsida.

Skollicensen kan aldrig överföras till annan skola.

Saskias program får inte göras åtkomliga genom Internet.

Utöver vad dessa licens­villkor uttryckligen tillåter, är all spridning av program­men förbjuden.

------------------------

För kurscentra och dylikt, som är gemensamma för flera skolor, samt för studieförbund, företag och institutioner utanför skolan och högskolan gäller att licensinnehavaren inte får ge bort, låna ut eller sälja kopior av programmen till eleverna. Ev. ytterligare villkor, som kan variera från fall till fall, anges på fakturan.

Om licensen är märkt "privat" får programmet bara användas av licens­innehavaren själv och av personer i licens­innehavarens hushåll.